Rewelacyjna lokalizacja - sprawdź! Ceny od 987.300 zł. 50% domów już zarezerwowane!

Polityka prywatności

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających serwis www osiedlewodospadowa.pl (zwanych dalej „Użytkownikami Serwisu”) jest WODOSPADOWA GVG DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi (91-845) przy ul. Franciszkańskiej 104/112 lok. 209, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000925928, NIP: 7262687616 (zwana dalej „Administratorem”). 

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się listownie, pisząc na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem: rodo@osiedlewodospadowa.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane: 

 1. w celu odpowiedzi na zapytanie lub złożenia oferty w przypadku, gdy Administrator otrzymał zapytanie lub został poproszony o przedstawienie oferty przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci odpowiedzi na zapytania użytkowników oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 2. w przypadku zawarcia umowy w wyniku działań podjętych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celu wykonania umowy, wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i finansowych związanych z zawartą umową, a także – o ile będzie to niezbędne – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – podstawą prawna przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesami tymi są: ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy); 
 3. w celu zapewnienia działania Serwisu poprzez wykorzystywanie niezbędnych plików cookies – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci zapewnienia działania Serwisu;
 4. w celach marketingowych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą : podmiot obsługujący Serwis i zapewniający jego hosting, a także w zakresie danych podawanych poprzez formularz kontaktowy – podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej. W przypadku zapytań ofertowych dane mogą być również przekazane podmiotom obsługującym inwestycje deweloperskie prowadzone przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, np. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub inne usługi właściwe ze względu na przedmiot zapytania („Odbiorcy danych”). 

Przekazywanie danych osobowych do poza Unię Europejską i do organizacji międzynarodowych

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie, w tym zbierane przez formularz kontaktowy lub poprzez własne pliki cookies (pochodzące od Administratora) nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Serwisu jedynie przez czas niezbędny w związku z realizacją danego celu przetwarzania:

a.  w celu odpowiedzi na zapytania lub w celu złożenia oferty odpowiednio przez czas realizacji zapytania lub czas niezbędny do złożenia oferty i uzasadniony czas oczekiwania na przyjęcie oferty. 

b. w przypadku zawarcia umowy, Administrator będzie przetwarzał dane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa. 

c. dane przetwarzane za zgodą Użytkowników Serwisu w celach marketingowych przetwarzane będą wyłącznie do momentu cofnięcia przez Użytkownika Serwisu wyrażonej wcześniej zgody.

Prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Użytkownik Serwisu może domagać się od Administratora: 

 1. dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przeniesienia danych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora a także
 5. usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO. 

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora (opisanych wyżej jako przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub wykaże, że jest to dla niego niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Każdy Użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności skorzystanie z formularza kontaktowego. 

Polityka plików cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu – czyli osoby korzystającej z funkcjonalności serwisu (z formularza kontaktowego) lub tylko odwiedzającej Serwis. Zazwyczaj obejmują one unikalny numer, nazwę strony, z której takie pliki pochodzą i czas ich znajdowania się na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na uzyskanie dostępu do informacji zawartych w tych plikach. 

Serwis korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 1. pliki niezbędne, czyli takie które umożliwiają działanie Serwisu, jego podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po Serwisie, czy dostęp do bezpiecznych obszarów Serwisu; pliki te są konieczne do funkcjonowania Serwisu,  bez nich Serwis nie może działać;
 2. pliki funkcjonalne, czyli takie,  które umożliwiają korzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu, poprawiają i upraszczają funkcjonowanie Serwisu, w szczególności przez zapisywanie ustawień Użytkownika Serwisu;
 1. pliki statystyczne/analityczne, czyli takie, które służą ustaleniu preferencji użytkowników serwisu i poprzez analizę tych informacji pozwalają ulepszać i rozwijać serwis oraz oferowane w ramach niego usługi i produkty.

Serwis zawsze używa niezbędnych plików cookies, czyli takich które umożliwiają jego działanie i zapewniają podstawowe funkcje. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody (przy użyciu formularza zgody na używanie plików cookies i przetwarzanie za ich pomocą danych osobowych), serwis korzysta również odpowiednio z cookies funkcjonalnych lub statystycznych/analitycznych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Serwis korzysta również z narzędzia analityki internetowej (Google Analitics) dostarczanego przez Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, co wiąże się z wykorzystywaniem tzn. zewnętrznych plików cookies, czyli plików umieszczanych w urządzeniach końcowych użytkowników przez podmioty zewnętrzne. Podmiot zewnętrzny (w tym przypadku Google Ireland Limited) ma dostęp do informacji zebranych przy pomocy zewnętrznych plików cookies. 

Ponadto Serwis ma wbudowane filmy z serwera YouTube. Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited. Serwis używa YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. W takim przypadku, zgodnie z deklaracją Google Ireland Limited, YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach odwiedzających Serwis przed obejrzeniem wbudowanego filmu. Jeśli użytkownik, który uruchamia film YouTube, jest zalogowany na swoim koncie YouTube, wówczas pozwala YouTube na przypisanie swoich zachowań podczas przeglądania Serwisu do swojego profilu YouTube. YouTube jest wykorzystywany w celu uatrakcyjnienia Serwisu i prezentowanych na nim ofert Administratora. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez YouTube można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy  

Serwis ma również wbudowane filmy z serwera Vimeo. Operatorem Vimeo jest Vimeo Inc. Z siedzibą pod adresem: 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Vimeo uzyskuje wówczas informację, że Użytkownik odwiedził Serwis oraz informację o adresie IP Użytkownika Serwisu. Informacje te przekazywane są na serwery Vimeo.  Jeśli użytkownik, który uruchamia film Vimeo, jest zalogowany na swoim koncie Vimeo, wówczas pozwala Vimeo na przypisanie swoich zachowań podczas przeglądania Serwisu do swojego profilu Vimeo. Vimeo jest wykorzystywany w celu uatrakcyjnienia Serwisu i prezentowanych na nim ofert Administratora. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Vimeo można znaleźć pod adresem  https://vimeo.com/cookie_policy  

Użytkownicy Serwisu mogą skonfigurować używane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę internetową), aby uniemożliwiało ono przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. 

Użytkownicy Serwisu mogą też usunąć zapisane już pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, jak również programy i narzędzia  do tego dedykowane. 

Ograniczenie czy wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać na funkcjonalności Serwisu.